ESL-Metodik

Här beskrivs kortfattat de centrala metoderna i ESL. Läs utförligt om dessa i Handbok till Steg för Steg

Rollspel i pedagogisk socialfärdighetsträning:

Rollspel i pedagogisk socialfärdighetsträning:

Introducera ämnet (eller den specifika situation som individen vill handskas bättre med) generellt för brukarna, diskutera deras erfarenheter av sociala situationer och svårigheter.

Utforska motivation till förändring, vinster med att förbättra sociala färdigheter och vilka mål som finns.

Erfarenhetsbaserad kunskap (T.ex hur visar man med kroppsspråk att man lyssnar)

Kommunikationsfärdigheter:  Kroppsspråk, tal och samtalsämnen. Hur kan man göra? Hur gör du?

Rollspel ( se instruktion i filmen). med positiv omstrukturering. Antingen kring en ”typisk” återkommande situation eller den specifika situation man vill klara bättre.

Hemuppgift med systematisk uppföljning

Ytterligare rollspel

 

Arbetsmoment som återkommer i de olika avsnitten av Ett självständigt liv är:

 • Introduktion
  Man normaliserar, avdramatiserar ämnet och öppnar för en diskussion om personens egen erfarenhet och kunskap kring resp. avsnitt.
 • Målformulering och Motivation
  Görs genom en inventering och problemanalys av varje område för att hitta eller stärka motivationen.
 • Kunskap
  Metodiskt med hjälp av arbetsblad och strukturerade frågor tar man fram individens kunskap om ämnet, hur det fungerar och vilka hinder som finns.  Här är fokus inte ”expertkunskap”, utan att metodiskt dra lärdomar av deltagarnas egen erfarenhet och göra den till bestående användbar kunskap. Detta kompletteras med generella kunskaper.
 • Rollspel – Sociala färdighetsövningar
  Brukaren gör rollspelsövningar med personal. Dels för generellt ökad social kompetens, och dels för att öva specifika sociala situationer man behöver behärska
 • Problemlösning
  Deltagarna lär sig och övar en strukturerad metodik för att ta sig an problem. Denna används sedan genomgående under arbetets olika delar.
 • Planera & strukturera
  Här övas och planeras för att kunna använda metoder och kunskap i individens egen faktiska situation.
 • Följdproblem
  Tränar upp förmågan att förutse och förhindra svårigheter genom alternativa lösningar.
 • Hemuppgifter
  En stor del av effekten av ESL är beroende på hur hemuppgifter görs och följs upp. Klientens egen aktivitet betonas och ansträngning och framsteg uppmuntras. Viktigt är också att närstående eller annan personal uppmuntrar och möjliggör hemuppgifterna.